<bgsound src ="lore.mp3">

"Site Giriş Formu" için gerekli olan  kullanıcı adınızı ve şifrenizi, mesai saatleri dahilinde Site Yönetim Bürosu'nu arayarak hemen öğrenebilirsiniz.

Site Menüsü

Powered by JoomlaGadgets

Site Giriş Formu

ANKARA - MAMAK TOPLU KONUTLARI

TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI

 

I. KISIM

 

GENEL HÜKÜMLER

Kapsam

Madde 1- Ankara ili, Mamak ilçesi, Mamak Toplu Konutları kapsamında bulunan, Ek-1’deki vaziyet planında belirtilmiş (620 konut) 37820/1, 37821/1, 37822/1, 37824/1, 37826/1, 37827/1 ve 37828/1   numaralı  imar ada/parselleri üzerinde yetkili Belediyelerince onaylı yerleşim planı ve uygulama projelerine göre yapılmış  altyapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler(37821/1 parseldeki İlköğretim Okulu 37825/1 parseldeki Sağlık Ocağı 37823/1 no.lu parseldeki İş Merkezi) ve bunların yönetimi bakımından birbiri ile bağlantılı birden çok bağımsız bölümü kapsayan Mamak Toplu Konutları, Kat Mülkiyeti Kanununun (KMK) ve ilgili öteki yasaların emredici kuralları saklı kalmak koşuluyla, bu “Yönetim Planı”na göre yönetilir.

Orjinal Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız...

 

Yönetim Planında Hüküm Bulunmayan Hallerde Kat Mülkiyeti Kanunun Uygulanması

Madde 2- Yönetim Planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) ile Medeni Kanunun (MK) ve ilgili öteki yasaların hükümleri uygulanır.

 

Yönetim Planının Bağlayıcılığı

Madde 3- Yönetim Planı, Mamak Toplu Konutları kapsamındaki (620 Konut maliki,İş Merkezi İş yeri malikleri) bütün kat maliklerini, kat irtifakı sahiplerini, onların mirasçılarını ve bağımsız bölümü veya kat irtifakının bağlı bulunduğu arsa payını satış, bağış vs. bir yolla iktisap edecek bütün kişileri kendiliğinden bağlar. Bu kişiler Yönetim Planının bütün hükümlerine aynen uymak zorundadırlar.

 

Yönetim Planının Değiştirilmesi

Madde 4- Yönetim Planı, Mamak Toplu Konutları Aydoğdu Sitesi(Tüm) blok temsilcileri tarafından (31 Blok Yöneticisi) üye tam sayısının beşte dördünün oylarıyla değiştirilebilir.

 

II. KISIM

 

TANIMLAR

 

Bağımsız Bölüm

Madde 5- Ana gayrimenkullerden herhangi birinin üzerindeki ana yapıların (blokların,İş merkezi ve kamusal alanların) projesine göre başlı başına kullanılmaya elverişli bulunan ve Kat Mülkiyeti Kanununun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine “Bağımsız Bölüm” denir.

 

Blok Yapı (Ana yapı)

Madde 6- Birden çok bağımsız bölümden oluşan yapıyı ifade eder. (KMK. 2) Yönetim Planında “Blok Yapı”,  “Blok” olarak geçecektir.  (“Blok” ile yasadaki “Ana yapı” kavramları özdeş kavramlardır.)

 

Ada

Madde 7- Mamak Toplu Konut Alanında bulunan ve 3194 sayılı İmar Kanununun 5. Maddesinde tanımlanan “İmar Adası”dır.

 

Anagayrımenkul

Madde 8- 634 sayılı yasanın 2/a maddesinde anılan, bir imar adası ile o ada üstünde yapılı her şeyi (ana yapılar, altyapılar vb.) kapsayan ve kat mülkiyetine konu olan gayrımenkulün bütünüdür.

 

Toplu Yapı

Madde 9- Ekli Yerleşim Planında gösterilen (Ek-1), sınırları belli  7  imar adasını içeren alanda kurulu 620 konut, tüm ticaret, kültürel, eğitim ve sosyal amaçlı bloklar (ana yapılar) ve bunların her türlü altyapıları, açık alanları ile arsa payına ve dolayısıyla kat mülkiyetine konu olmayan kamuya açık tesisleri kapsayan bir yerleşim yeridir.

 

Kamusal Alan

Madde 10- Ankara-Mamak Aydoğdu Sitesi bünyesinde bulunan T.C Sağlık Bakanlığına bağlı 660 evler Sağlık Ocağı ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ankara Mamak Toki İlköğretim Okulunudan ibarettir.

 

III.KISIM

 

 

YÖNETİM ORGANLARI

 

1.BÖLÜM

 

BLOK YÖNETİMİ

 

A) BLOK KAT MALİKLERİ KURULU

 

Oluşması, Yetki Alanı ve Görevleri

Madde 10- Mamak Toplu Konut Alanında bulunan imar adalarındaki (birden çok bağımsız bölümden oluşan) ayrık veya bitişik düzende inşa edilmiş blok yapıların her biri, kendi sorunlarına ve yalnız o bloğa ait ortak yerlere ilişkin olarak, o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden (kat maliklerinden) oluşan “Blok Kat Malikleri Kurulu”nca yönetilir.

 

Blok Kat Malikleri Kurulu, bu Yönetim Planının 6. maddesinde tanımlanan “Blok Yapı” yönetimini belirleyip yönlendirmek ve denetlemekle görevli ve yetkilidir. Her bloğun, noterce onaylanmış, bir “Kat Malikleri Kurulu Karar Defteri” bulunur. Bu defter Blok Yöneticisinin kişisel sorumluluğunda saklanır. Eski ve yeni yöneticiler arasında tutanakla devir/teslim edilir. Devir/teslim edildiği, Kat Malikleri Kurulunun bilgisine sunulur.

 

Kurula Katılma ve Oy Hakkı      

Madde 11-a) Blok Kat Malikleri Kurulunda her kat maliki bağımsız bölüme bağlı arsa payının miktarı ne olursa olsun, bir oy hakkına sahiptir. Aynı blokta, bir kişi birden çok bağımsız bölüme malikse, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkı vardır. Ancak bir kişinin kullanabileceği oy sayısı Blok Kat Malikleri Kurulundaki bütün oyların üçte birinde çok olamaz. 

 

b) Bir bağımsız bölüme birden çok kimse malikse, Blok Kat Malikleri Kurulunda  bunları, içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder.

 

c) Kat maliklerinden biri medeni hakları kullanma ehliyetinden yoksun (çocuk, akıl hastası vs.) ise, onun yerine Kurula kanuni mümessili (velisi veya vasisi) katılır.

 

d) Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, oy veremez.

 

Toplanma ve Çağrı

Madde 12- a) Blok Kat Malikleri Kurulu olağan olarak her yıl haziran ayı içerisinde toplanır.

 

b) Kurul, Yönetici tarafından, toplantı tarihinden en az 15 gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya taahhütlü mektupla toplantıya davet edilir. Çağrıda toplantının yer, saat ve gündemi belirtilir. Gündemde olmayan bir maddenin görüşülmesi, ancak katılanların çoğunluk kararı ile olabilir. İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir.

 

c) Yönetici, Blok Kat Malikleri Kurulunu, yukarıda belirtilen usullere uyarak, gerekli gördüğü zaman olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetici, kat maliklerinin üçte birinin yazılı istemi halinde, Kurulu gecikmeksizin toplantıya çağırmakla yükümlüdür,ve bu istek mutlaka yerine getirilir. Toplantı isteminde bulunan kurul üyeleri, istemlerinde toplantının gündemini de belirtmek zorundadırlar.

 

Olağanüstü toplantılarda sadece gündemdeki konular görüşülür ve gündeme ilave yapılamaz.

 

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 13-a) Blok Kat Malikleri Kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır. Toplantıya katılanların oy çoğunluğuyla karar verilir.

 

b) Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılamazsa, kararlar en geç bir hafta içerisinde yapılacak ikinci toplantıya katılanların  oy çoğunluğuyla  verilir.

 

c) Kat Mülkiyeti Kanununda özel haller için konmuş bulunan toplantı ve karar yeter sayısına ilişkin kurallar saklıdır. 

 

Kararların Bağlayıcılığı

Madde 14- Blok Kat Malikleri Kurulu kararları, toplantıya veya karara katılmış olmasalar dahi, o bloktaki bütün kat maliklerini bağlar. Kurulca verilen kararı uygun bulmayan kat malikinin, karar aleyhine Sulh Mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteme hakkı saklıdır (KMK. Md. 33).

 

 

 

Kararların Yazılması ve İmzalanması

Madde 15- Blok Kat Malikleri Kurulunun kararları, Yönetici tarafından noter onaylı bir karar defterine yazılır ve toplantıya katılan kat maliklerince imzalanır. Karara aykırı oy verenler, aykırılığın sebebini belirterek defteri imza ederler.

 

 B) BLOK YÖNETİCİSİ

 

Seçimi

Madde 16- a) Blok Kat Malikleri Kurulu, her yıl haziran ayında yapacağı toplantıda kendi arasından veya dışarıdan birini, bir yıl için “Blok Yöneticisi” olarak seçer. Eski Yöneticinin görevi, yenisi seçilinceye kadar devam eder. (Yönetici istifa etmiş olsa dahi,görevi yenisi seçilinceye kadar devam eder.)

 

b) Yönetici, kat maliklerin, sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçilir. Birinci ve ikinci  tur oylamalarda yönetici adaylarından herhangi biri çoğunlukla seçilemez ise, üçüncü tur oylamada en çok oy alan aday Yönetici seçilmiş olur. Eski Yönetici tekrar seçilebilir.

 

Seçim sonuçları, seçime katılanların tamamı tarafından imzalanacak iki örnek tutanakla belgelenir. Bu örneklerden biri Blok Yöneticisinde, ikincisi Toplu Yapı Yönetim Kurulunda saklanır. Bu tutanaklar, “Kat Malikleri Kurulu Karar Defteri”ne de yazılır, imzalanır.

 

Yöneticinin seçiminde kat malikleri anlaşamazlarsa, kat maliklerinden birisinin başvurması üzerine, Yönetici  Sulh Mahkemesi tarafından tayin edilir.

c) Kurul, Yöneticiyi sayı ve arsa payı çoğunluğunun kararı ile her zaman değiştirebilir.(Yirmi kat malikinin bulunduğu blokda onbir kişinin kararıyla yönetici değiştirilebilinir.) Ancak, Sulh Mahkemesince atanan Yönetici, (Sulh Mahkemesinden izin  alma hali dışında) atama üzerinden altı ay geçmedikçe, Blok Kat Malikleri Kurulu kararıyla değiştirilemez.

 

d- Yöneticinin adı ve soyadı ile iş ve ev adresi ve telefon numaraları blokun kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması mecburidir. Bu yapılmazsa yöneticiden veya yönetim kurulunun üyelerinin her birine, ilgilinin başvurması üzerine Mahkemece elli Türk Lirasından ikiyüzelli Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Yönetici iş ve ev adresini ve telefon numaralarını en geç seçimi izleyen bir hafta içinde Toplu Yapı Yönetim Kuruluna bildirir.

 

 

e) Kamusal alan temsilcisi o birimin Yöneticisi (Başhekim veya Müdürü) veya görevlendirecekleri bir kişi ile temsil edilecektir..İlgili birimin Yöneticisi temsilcinin adı soyadı görev ve ünvanını Toplu Yapı Yönetimine bildirecektir.Kurum temsilcileri seçme ve seçilme haklarına diğer temsilciler gibi sahiptir.

 

Ücreti

Madde 17- Yöneticiye ödenecek ücret, Kat Mülkiyeti  Kanununun 40. Maddesine göre Blok Kat Malikleri Kurulunca kararlaştırılır.Ücret ödenmesi uygun görülür ise karşılığı blok bütçesinde gider kalemi olarak gösterilir..(Toplu Yapı Yönetimi bütçesinden karşılanamaz.)

 

 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 18- Blok Yöneticisi Kat Mülkiyeti Kanununun 35,36,37 ve diğer maddelerinde öngörülen görevleri ve özellikle aşağıda belirtilen işleri yapar.

 

1) Blok Yöneticisi kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Yönetici, Haziran ayında yapılacak toplantıda o tarihe kadar elde edilen gelirlerin ve yapılmış olan giderlerin hesabını vermekle yükümlüdür. (bütçe yapılmışsa) Yönetici, bu amaçla gelir/gider durumunu gösteren bir raporu, toplantı çağrısı ile birlikte kat maliklerinin bilgisine sunar. Yönetici, yaptığı giderleri belgeler ve bütün gider belgelerini, gerektiğinde incelenmek üzere bir dosyada saklar.

 

2) a) Blok Kat Malikleri Kurulu ve Toplu Yapı Yönetim Kurulunca verilen kararları  yerine getirir, çağrılara uyar.

 

b) Blok Kat Malikleri Kurulunca kabul edilmiş (gerekiyorsa) işletme projesi (/bütçe) yok ise, seçimi izleyen 15 gün içinde bir işletme projesi hazırlar.

 

Bu projede özellikle;

b-1) Bir yıllık tahmini gelir ve gider tutarlarını,

b-2) Toplu Yapı Yönetim giderleri dışında kalan blok ortak giderlerinden, bu Yönetim Planına ve Kat Mülkiyeti Kanununun 20. Maddesine göre her kat malikine düşecek muhtemel miktarı,

       b-3) Tahmini ve muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin vermesi gereken avans tutarını gösterir.

 

İşletme projesi (/bütçe), kat maliklerine ve bağımsız bölümlerden fiilen yararlananlara (kiracı vs.) imzaları karşılığında veya taahhütlü bir mektupla bildirilir. Bildirimden başlayarak 7 gün içinde projeye kat maliklerince itiraz edilirse, itiraz Blok Kat Malikleri Kurulunca bir hafta içinde incelenir ve proje hakkında karar verilir, blok kat maliklerinin çoğunluğu ile bütçe itirazı yerinde bulunursa  yeni bir proje hazırlanır. İtiraz olmaz ise proje kesinleşir.

 

c) Blok yapının ve ortak yerlerin amacına uygun olarak korunması, bakımı ve onarımı için gerekli olan tedbirleri alır. Gerektiğinde Toplu Yapı Yönetim Kuruluna bilgi vererek yardım talebinde bulunabilir.

 

d) Karar defteri, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir.

 

e) Blok yapıyı ilgilendiren tebligatı kabul eder.

 

C) BLOK DENETCİSİ

 

Seçimi ve Ücreti

Madde 19- 1/a) Blok Kat Malikleri  Kurulu her yıl Haziran ayında yapacağı toplantıda kendi üyeleri arasından birini 1 yıl için "Blok Denetçisi" seçer. Eski Denetçinin görevi yenisi seçilinceye kadar devam eder.

 

Blok Kat malikleri Kurulu, uygun görür ise, Blok Denetçisi için de ücret ödenmesini kararlaştırır. Karşılığını blok bütçesinde gider kalemi olarak gösterir.

 

b) Denetçi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçilir. Birinci ve ikinci tur oylamalarda, denetçi adaylarından herhangi biri salt çoğunlukla seçilemez ise, üçüncü tur oylamada en çok oy alan aday, Denetçi seçilmiş olur. Eski Denetçi tekrar seçilebilir. 

 

Seçim sonuçları, seçime katılanların tamamı tarafından imzalanacak iki örnek tutanakla belgelenir. Bu örneklerden biri Blok Yöneticisinde, ikincisi Toplu Yapı Yönetim Kurulunda saklanır. Bu tutanaklar, “Kat Malikleri Kurulu Karar Defteri”ne de yazılır, imzalanır.

 

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Madde 20- 1) Denetçi, Blok Yöneticisinin hesap ve işlemlerini en az üç ayda bir denetler. Haziran ayında yapılacak toplantıda, Kat Malikleri Kuruluna vereceği raporda, denetim sonucu ve blok yapının yönetim tarzı hakkındaki görüşlerini bildirir. Aklama veya sorumlu tutma kararı alınmasını kesinlikle önerir.

 

2) Denetçi, bu raporu ve vereceği kararları noter onaylı bir deftere yazarak imza eder. 

 

3) Blok Kat Malikleri Kurulu, gerekli görür ise, Yöneticinin hesaplarını ayrıca dışarıda bir uzmana inceletebilir.

 

2.BÖLÜM

 

TOPLU YAPI YÖNETİMİ

 

A)  TOPLU YAPI TEMSİLCİLER  KURULU

 

Oluşması, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 21- 1) Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, “Blok Kat Malikleri Kurulu tarafından seçilen Blok Yöneticilerinden ”  (31 Blok Yöneticisi) Ticaret Merkezi iş yeri sahiplerince seçilen Ticaret Merkezi Yöneticisi (1 İş Merkezi Yöneticisi) Kamusal alan yetkilileri veya görevlendirecekleri birer kişi (İlköğretim Okulu Müdürlüğü ve Sağlık Ocağı Başhekimliğinden oluşan iki kamu görevlisi olmak üzere) 34 kişiden oluşur.

 

34 kişiden oluşan yöneticiler seçildikten sonra, birbirlerini bilgilendirerek ilk “Toplu Yapı Temsilciler Kurulu” toplantısını yaparlar. (Önceki dönemin Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Başkanı yardımcı olur.) 

 

Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, oluşumunu gerçekleştiren organik bağdan güç alarak bloklar arası eşgüdümü ve birlikteliği sağlamakla görevli ve yetkilidir. Bu amaca  dönük ilke kararları alır, kurallar koyar, aldığı karar ve koyduğu kuralların bir bölümünü her üye yöneticisi bulunduğu “blok” da yürütür, bir bölümünü de “Toplu Yapı Yönetim Kurulu” eliyle yürütür.

 

2) Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, Toplu Yapı Yönetim Kurulunun hazırlayacağı “Toplu Yapı Yönetimi Bütçesi”ni görüşüp karara bağlar.

 

3) Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun ilke kararları ile koyduğu kurallar, bu kurulu oluşturan üyelerinin her birinin yöneticisi bulunduğu blokta benimsenerek, bloklar arası yönetim bütünlüğü sağlanır. 

 

4)   Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, kendi üyeleri arasından 5 kişiyi Toplu Yapı Yönetim Kuruluna, 3 kişiyi Toplu Yapı Denetim Kuruluna seçer.

 

5) Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, olağan veya olağanüstü toplantılarında Toplu Yapı Yönetim Kurulunun bütün hesap ve işlemlerini, Toplu Yapı Denetçilerinin raporlarını da dikkate alarak inceleyip değerlendirir. Bunun sonunda Yönetim Kurulunu aklama ya da sorumlu tutma kararını verir.

Kurula Katılma ve Oy Hakkı

Madde 22- Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyelerinin her biri kurulda 1 (bir) oy hakkına sahiptir. Kurulun belli bir toplantısına katılamayacak olan üye, herhangi bir üyeyi vekil olarak tayin edebilir. (Yönetici olmayan kişiyi vekil tayin edemez.)Vekil, temsil yetkisini yazılı bir belge ile kanıtlamak zorundadır.

 

Toplanma ve Çağrı

Madde 23- Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, her yıl blok yöneticileri seçimini izleyen ilk hafta içinde olağan toplantısını yapar. Bu toplantıda, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunu en çok iki yıl boyunca yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili salt çoğunlukla seçilir. Bunlar, herhangi bir zamanda,herhangi bir toplantıda 2/3 çoğunluk kararı ile düşürülebilir, yenileri ancak salt çoğunlukla seçilebilir. Temsilciler Kurulu Başkanı sadece Kurula Başkanlık eder,mazereti nedeniyle toplantıya katılamazsa vekili toplantıya başkalık eder.Toplu Yapı Yönetim Kurulu  kararlarına katılamaz,oy kullanamaz.

 

Toplu Yapı Temsilciler Kurulu salt çoğunlukla verdiği kararlara göre, yılda en az üç kez olağan olarak, üyelerinin 2/3 çoğunluklu, yazılı istemi üzerine olağanüstü olarak her zaman toplanır.

 

Toplantı çağrıları, bu kurulun başkanı tarafından, gündem, yer, saat bildirilerek üyelere yazılı duyurudan sonra yapılır.

 

Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, Toplu Yapı Yönetim Kurulundan en az 3 üyenin vereceği kararın Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Başkanına ulaştırılması yoluyla da belli gündemle toplantıya çağırılabilir.

 

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 24- Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çoğunluğuyla karar verir. Alınan kararın yeniden görüşülmesi ve yeniden karara bağlanması, “görüşmenin yenilenmesi” önerisinin toplantıya katılanların 2/3 oy çoğunluğuyla kabul edilmesine bağlıdır.

 

Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılamazsa, duyurulmuş ikinci toplantıya katılanların oy çoğunluyla karar verilir. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda ve bu Yönetim Planında özel haller için öngörülmüş bulunan toplantı ve karar yeter sayılarına ilişkin hükümler saklıdır.

 

Kararların Bağlayıcılığı

Madde 25-  Toplu Yapı Temsilciler Kurulu kararları, Mamak Toplu Konutları kapsamında bulunan Blok Yönetici ve deneticileri ile bütün bağımsız bölüm maliklerini ve sakinlerini, irtifak hakkı sahiplerini ve bağımsız bölümleri (Kamusal alan ve Ticaret merkezi dahil) herhangi bir şekilde onlardan devir alacak olanları bağlar.

 

Kararların Yazılması ve İmzalanması

Madde 26- Toplu Yapı Temsilciler Kurulu kararları, başkan tarafından noter onaylı bir “Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Karar Defteri”ne yazılır ve toplantıya katılan bütün kurul üyelerince imzalanır. Karara aykırı oy verenler, aykırılığın sebebini belirterek defteri imza ederler. 

 

Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Karar Defteri, Kurul Başkanının kişisel sorumluluğu altında saklanır. Başkanlar yenilendikçe eski ve yenisi arasında devir/teslim edilerek tutanağa bağlanır, tutanaklar dosyasında saklanır. Durum Kurulun bilgisine sunulur.

 

 

B) TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU

 

Seçimi

Madde 27- Toplu Yapı Yönetim Kurulu, en çok 2 yıl için, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından 5 asil, 3 yedek üye olarak, her yıl en geç Haziran ayı sonuna kadar seçilir. Bu seçim oylamasının ilk iki turunda her üye için ayrı ayrı salt çoğunluk kadar oy sağlanamaz ise, üçüncü turda en çok oy alanlar seçilir.

 

Yönetim Kurulu, seçimi izleyen ilk toplantıda bir başkan, bir başkan vekili ve bir de sayman üye seçerek görev bölümü yapar.

 

Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluyla karar verir. Yönetim Kurulunun kararları her sayfası noterce onanmış “Toplu Yapı Yönetim Kurulu Karar Defteri”ne yazılır, toplantıya katılanlar tarafından imza1anır. Aykırı oyu olanlar da bunu belirterek imzalamak zorundadır.  Bu defter, Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanının kişisel sorumluluğu altında saklanır. Değişen başkanlar arasında tutanakla devir/teslim edilir, durum Kurulun bilgisine sunulur. Tutanak, dosyasında saklanır.

 

Karar defteri, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir.

 

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Madde 28- Toplu Yapı Yönetim Kurulu aynen bir vekil gibi sorumludur.

 

Yönetim Kurulu Mamak Toplu Konutları Toplu Yapı  Alanı sınırlarını belirleyen bu Yönetim Planına ekli “Yerleşim Planında” gösterilen bütün imar adaları ile kamuya açık alanlarda görevli, yetkili ve sorumludur.

 

Yönetim Kurulunun Başlıca Görevleri,

a)    Kat Mülkiyeti Kanunu ile bu Yönetim Planının, Blok Yönetimlerinde yanlışsız ve eksiksiz uygulanmasını gözetir, izler, sonuç alınmasına çalışır.

 

b)   Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun kararlarını yerine getirir.

 

c)    Gerektiğinde Blok Yöneticilerinin işletme projeleri (bütçeleri) hazırlamalarına yardımcı olur.

 

d)   Göreve başladığından itibaren, bir işletme projesi yoksa, 15 gün içerisinde yeni bir işletme projesi hazırlar. Varsa, onu uygulamayı sürdürür. İşletme projesi (bütçe) hazırlanırken, önce bir yıllık giderlerin çeşidi ve tutarı tahmin edilir. Böylece belirlenecek yıllık gider, Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesi uyarınca toplu yapı alanında bulunan bağımsız bölüm sahiplerine (kat maliklerine) aidat (ortak gider payı) olarak dağıtılır.

 

e)    İşletme projesi, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyelerine en az bir hafta önceden imza karşılığı duyurulup, Kurulun bunu görüşmek üzere toplanması ve kararlaştırılmasını sağlar.

 

f)     Toplu Yapı Temsilciler Kurulu işletme projesini kesinleştirir. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu kararları İcra İflas Kanununun 68. maddesi 1. fıkrasında yazılı belgelerden sayılır.

 

g)    Toplu Yapı Yönetim Kurulu, ortak gider payının (aidatın) ve gecikme tazminatının, Kat Mülkiyeti Kanununa dayanarak, bağımsız bölümden kiracı olarak veya başka sebeple devamlı olarak yararlanandan da isteyebilir. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekte olduğu kira bedeli ile sınırlıdır. Kiracı, yaptığı ödemeyi, kira borcundan düşer. Ortak gider payının ödeme yükümlüsü kat maliki olduğundan, yukarıdaki fıkraya göre tahsilat takibi yapılıyor olması, kat malikinden de yükümlülüğünü yerine getirmesini istemeye engel değildir.

 

h)    Toplu Yapı Yönetim Kurulu, her türlü gelir-gider izlenimlerinin, bunların belgelenmesinin, muhasebesinin tutulmasının, banka hesabının, nakit, çek ve ödeme talimatının kullanılmasını ve benzeri hizmetleri yürütmekle sorumludur. 

 

i)      Blok Yönetimlerinin her türlü bürokratik hizmetlerini sağlayıcı düzenlemeler yapar, bu amaçla görevliler çalıştırır. Blok Yöneticilerinin, bu tür hizmetlerden yararlanması, kesinlikle, Toplu Yapı Yönetim Kurulu aracılığı ile ve O’nun yönergelerine uygun olarak sağlanır. Toplu Yapı Yönetim Kurulu, merkezi hizmetlerin görülüp sürdürülmesinde, Blok Yöneticilerinin ihtiyaç ve dileklerini dinler, çözümler üretir, her Blok Yöneticisinin görevliler üzerinde ayrı ayrı üstlük davranışları sergilemesine engel olur.

 

j)     Mamak Toplu Konutları Toplu Yapısını üçüncü kişiler önünde Toplu Yapı Yönetim Kurulu temsil eder. Bu sıfatla gerektiğinde davalar açar, açılacak davalarda taraf olur. Bu davaların gerektirdiği avukatlık ücreti ile her hürlü yargılama giderleri, ortak giderlerden karşılanır.

 

k)   Ortak kullanım yapı ve alanlarının işletilmesinde, hukuksal ilişkilerin verdiği oranda ve Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun aldığı kararları da gözönün de bulundurarak düzenleme ve sözleşmeler yapar.

 

l)      Toplu Yapı Yönetim Kurulunca sözleşmesi feshedilen veya sona eren kapıcının bu görevi nedeniyle tahsis edilmiş yerleri 15 gün içinde boşaltmasını sağlar. Bu süre içinde boşaltılmayan yerlerin zabıtaca boşaltılması için yerel mülkiye amirine (KMK. Ek madde 2 uyarınca) başvurur.

 

m)   Seçim dönemlerinde, bloklarda yapılacak seçimler için takvim yapar, eşgüdüm amacıyla tutanak ve vekalet  belgesi gibi kırtasiyeleri tek biçimde belirler, dağıtır.

 

n-Kamuya açık alanların bakın-onarım ve temizliğinde ilgili idarelerle işbirliği kurarak hizmet verir.Gerektiğinde bu amaçla bekçi ve bahçevan gibi görevliler çalıştırır.

 

n)    Toplu Yapı Yönetim Kurulunun kararlarına uymayan, uymakta geciken, aykırı karar alan veya eylemde bulunan blok yönetimlerini değerlendirmeleri için temsilciler kurulunu toplar. Toplama nedenine göre düzenlenecek gündemin sonunda, temsilciler kurulunda, Yönetici hakkında göreve devam edip etmeyeceğine ilişkin karar alınmasını ister.

 

o)   Toplu yapı alanında bulunan ortak kullanım yapı ve alanlarda (yollar, kaldırımlar, otoparklar, açık alanlar, sosyo-kültürel tesisler vb.) İmar Kanununa, imar planına ve yapı projelerine uygunsuz her türlü gelişmelerin önlenmesine, giderilmesine ilişkin kararlar alır,ve uygulanmasını sağlar.

 

p)   Blok ve Toplu Yapı kapsamındaki ortak yer ve tesisleri sigorta ettirir.

 

r)     Toplu Yapıyı ilgilendiren tebligatı kabul eder.

 

s)   Her türlü belgeler ile bankalarda para çek-yatırma talimat ve çeklerinde iki imza kullanılması zorunludur.

 

t)     Bu Yönetim Planında, (Toplu Yapı Yönetim Kurulunun) yöneticilerin görevleri ile ilgili eksik hükümlerin çıkması halinde, bu durumda 634 sayılı KMK’daki yöneticiler (Toplu Yapı Yönetim Kurulu) ile ilgili hükümler uygulanır.

 

Hizmet Alımı

Madde 29- Toplu Yapı Yönetim Kurulu, yükümlü bulunduğu görevlerin yerine getirilmesini, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu bu konuda bir karar verir ise, sözleşme ile bir gerçek veya tüzel kişiden isteyebilir.

 

Ücreti

Madde 30- Toplu Yapı Yönetim Kurulu üyelerinin ücreti, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunca belirlenerek karşılığı bütçeye yazılır.

 

C) TOPLU YAPI DENETİM KURULU

 

Seçimi

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 31- Toplu Yapı Denetim Kurulu, en çok 2 yıl için Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından her yıl en geç Haziran ayı sonuna kadar 3 asil 2 yedek olarak Temsilciler Kurulu üyeleri arasından seçilir.Temsilciler Kurulunun her üyesi denetim ve yönetim kurullarına aday olabilir.Denetim Kuruluna aday Oylamanın ilk iki turunda her üye için ayrı ayrı en az salt çoğunluk kadar oy sağlanamaz ise, üçüncü turda en çok oy alanlar seçilir, tutanak düzenlenir. Aynı kişiler yeniden seçilebilirler.

 

Denetim Kurulu, 3 ayda bir Yönetim Kurulunun hesap ve  işlemlerini inceleyerek vardığı sonuçları ara raporlarla Yönetim Kuruluna bildirir. Yıl sonlarında Yönetim Kurulunun aklanması veya sorumlu tutulması önerisini de içerecek biçimde düzenleyeceği kesin hesaplara ilişkin raporunun Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyelerine ulaştırılmasını ister, sağlar. 

 

Denetim Kurulu, zorunlu hallerde Temsilciler Kurulunun olağanüstü toplanmasını, Temsilciler Kurulu Başkanından isteyebilir. Bu istek kesinlikle yerine getirilir. Denetim Kurulu, bütün kararları ile rapor özetlerini, noterce onaylanmış “Toplu Yapı Denetim Kurulu Karar Defteri”ne  yazar. Karar defteri, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir.

 Bu defter, eski ve yeni kurullar arasında tutanakla devir/teslim edilir.

 

3. BÖLÜM

 

İŞ MERKEZİ BLOĞUNA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

 

Madde 32- Her bağımsız bölüme ait iç düzenlemede,  düzenlemeye  ilişkin  mimari  çizimler,

elektrik  çizimleri, mekanik çizimler, amblem levha üreticisinin imalat  çizimleri  vs. yi içeren

kesin planların ne şekilde hazırlanıp nasıl ve ne vakit teslim edileceği,iç düzenlemelerde kullanılacak malzemenin özelliği, döşeme, bölmeler, vitrin, elektrik, su, ısı, klima, soğutma ve havalandırma tesisatları, sıhhi tesisat gibi konularda uyulacak esaslar, kısaca bağımsız bölümlerin iç düzenleme, dekorasyon ve teknik donanıma ilişkin bütün ilkeler Toplu Yapı Yönetim Kurulunca hazırlanacak ve uzmanların  önerilerine göre gereğinde  değiştirilebilecek

teknik şartname ve tasarım ve dekorasyon el kitabında gösterilen şekline uyulması mecburidir.

 

Mevcut bir inşaat ve tesisatta, teknik şartnameye uymayan herhangi bir değişiklik veya onarım yapılamaz. Gerek  inşaat gerekse değişiklik veya onarım aşamasında Toplu Yapı Yönetim Kurulundan izin alınması ve biten tesisat veya inşaatın Toplu Yapı Yönetim Kurulunca onaylanması şarttır.

 

Teknik şartnameye ve tasarım ve dekorasyon el kitabına riayet edilmiş dahi olsa, binanın genel estetiği ile uyum içinde olmayan, değişiklik ve onarımlar kabul edilmez.

 

Madde 33- İş Merkezi Bölümünün bütün dükkan, mağaza, fast food, restoran v.s. tesisleri ile ve bir bütün olarak açılmasında ve kullanıma açık tutulmasında büyük yarar olduğundan,

 

a) Satış veya kira sözleşmelerinde öngörülen mağaza ve diğer bölümlerin fiilen açılarak halkın istifadesine sunulması,

 

b) İnşaatta değişiklik ve onarım hallerinde, değişiklik ve onarımın Toplu Yapı Yönetim Kurulunca onanmış tarihlerde mutlaka bitirilmesi,

 

c) Makul ve haklı bir sebep olmaksızın, hiçbir zaman  herhangi  bir bağımsız  bölümün

İş merkezinin açık olduğu saatlerde kapalı tutulmaması şarttır.

 

Madde 34- İş Merkezi  bölümünün, bütün blok bağımsız bölüm maliklerinin yararına olarak müşterilere çekici hale gelmesi, en iyi ve fazla gelir getirici  biçimde işletilmesi, bu  bölüm  de

yer alan bağımsız bölümlerde gerçekleştirilecek ticaret çeşidinin, her bir çeşide ayrılacak bağımsız bölüm sayısının, nihayet aynı çeşit ticaret ile uğraşanların mekan içinde dağılımının mutlaka önceden uzmanlara danışarak hazırlanmış bir plana bağlı kalması zorunlu kıldığından, çarşı bloklarındaki bağımsız bölümler üzerinde  mülkiyet ve diğer bir hakka dayanarak zilyet olanlar, faaliyetlerini Yönetim Planına bağlı Kat Malikleri listesinde belirtilen kullanım amaçlarına uygun olarak sürdürmek zorundadırlar.

 

İlgili bağımsız bölüm hak sahibinin gerekçeli ve makbul nedenlere dayalı yazılı talebi ve Toplu Yapı Yönetim Kurulunun uzmanlara danışarak alacağı değişiklik kararı bulunmadıkça Yönetim Planına bağlı Kat Malikleri listesinde belirtilen kullanım  amaçlarında

bir değişiklik yapılamaz.

 

Bu madde de sözü edilen Yönetim Planına bağlı Kat Malikleri listesinde belirtilen kullanım amaçlarına uymayan bağımsız bölüm malikine Toplu Yapı Yönetim Kurulu yazılı bir uyarıda bulunarak durumu en geç bir hafta içerisinde uygun hale getirmesini ister.Bir haftalık süre sonunda durumunu düzeltmeyen ilgili bağımsız bölüm hak sahibine Toplu Yapı Yönetim Kurulunca ikinci bir uyarı yazısı gönderilir. Bu yazıda, bir yandan yazının tebliğ edildiği  günden  başlayarak, her  gecikme   günü  için  kendisinden  ilgili  bağımsız  bölümün

emlak vergisi değerinin 1/360’ının ceza olarak alınacağı, diğer yandan da, 15 gün zarfında gerekli  değişikliği yapmadığı  taktirde  kat  mülkiyeti  kanununun  25. maddesinde  sözü  edilen çekilmezlik şartı gerçekleşmiş sayılarak bu maddeye göre bağımsız bölüm mülkiyetinin devri için dava açmak üzere gerekli prosedürün başlatılacağı bildirilir.

 

İşbu Yönetim Planının yukarıda yer alan ana ilkelere uygun biçimde, bağımsız  bölüm üzerinde intifa  hakkı sahibi kiracı vs. gibi sıfatlarla zilyed bulunanların plana aykırı davranışlarından, bağımsız bölüm maliki de  onlarla birlikte ve müteselsilen sorumludur. Bu gibi durumlarda yukarıda sözü edilen uyarı yazıları malik ile birlikte intifa hakkı sahibi,kiracı vs. ye de gönderilir.

 

Madde 35- Her bağımsız bölüm maliki hakkını münhasıran kendi bağımsız bölümünün sınırları içinde kullanmak ve ne taraftan ve nasıl olursa olsun en ufak biçimde dahi olsa kendisine tahsis edilen mekanın sınırları dışına taşan davranışlardan kaçınmak mecburiyetindedir.

 

Özellikle dükkan, mağaza ve lokaller önüne eşya koyarak umuma mahsus geçit, koridor, galeri ve alanları kısmen bile olsa işgal etmek kesinlikle yasaktır.

 

Madde 36- Bağımsız bölüm malikleri, İş Merkezi  bloğunun halka  açık olduğu saatler içinde,

bağımsız bölümlerini teknik şartnamede ve tasarım ve dekorasyon el kitabında öngörülen normlara ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek ilkelere göre sürekli olarak aydınlatmak zorundadır.Açılış merasimi gibi özel gün ve durumlarda aydınlatma yükümlülüğü yukarıda belirtilen saatlerin ötesine taşabilir.

 

Madde 37- İş Merkezi bölümündeki bağımsız bölümlere mal tesliminin yahut bu bölümlerden dışarı mal sevkıyatının hangi saatler içinde, hangi  yolu takip ederek ve hangi vasıtalarla yapılacağı Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

 

 

 

lV. KlSlM

 

KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

1.BÖLÜM

 

BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Madde 32- Kat malikleri, mülkiyetlerinde bulunan bağımsız bölümler (daire, işyeri vb.) üzerinde  ( Kat Mülkiyeti Kanununun ve bu Yönetim Planının hükümleri saklı kalmak kaydıyla) Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler.

 

Kat malikleri, bağımsız bölümlerinin içinde, ana yapıya zarar verecek nitelikte olmamak koşuluyla, istedikleri bakım/onarım, tesis ve değişiklikleri yapabilirler.

 

Kat malikleri, bağımsız bölümleri ve ortak yerleri kullanır iken, iyi niyet kurallarına uymak, yasaya ve Yönetim Planına aykırı davranışlardan kaçınmak  zorundadırlar.

 

Kat malikleri, özellikle;

Bağımsız bölümlerinde, diğer kat maliklerini rahatsız  edecek nitelikte toplantılar düzenleyemez, gürültülü hareketlerde bulunamaz, özellikle saat 22:00 den sonra televizyon, radyo ve teyplerini komşuları rahatsız edecek bir şekilde kullanamazlar.

 

Nişan, düğün gibi ayrık nedenlerle düzenlenecek toplantılarda öteki kat maliklerini rahatsız etmemeye olabildiğince özen gösterirler ve açık alanlarda sazlı sözlü,davul zurna vs.eşliğinde düğün,eğlence,uğurlama ve karşılama yapamazlar.

 

b) Bağımsız bölümlerinin balkon, pencere veya teraslarından hiçbir şekilde halı silkelemezler, su dökemezler, çöp atamazlar, (çamaşır balkonları hariç) binanın dış cephesine veya dıştan görülebilecek yerlerine ve bahçelere çamaşır asamazlar umuma ait yerlerde yün ve halı temizleyemezler,Toplu yapı alanında küçük ve büyük baş hayvan kesimi yapamaz,bina koridorlarına (daire giriş kapısı önlerine)ayakkabı çöp vs. bırakamazlar.

 

c) Bağımsız bölümleri, kumarhane, randevuevi gibi ahlak ve adaba aykırı sayılacak şekilde kullanamazlar.

 

d) Kat mülkiyeti kütüğünde mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilmiş bölümlerini, hiçbir şekilde hastahane, dispanser, klinik gibi kuruluşlara, kullanımlara tahsis edemezler.

 

e) Anagayrımenkulü kütüğünde mesken olarak gösterilmiş bulunan bağımsız bölümlerde (Toplu Yapı Temsilciler Kurulu oybirliğiyle izin vermedikçe), sinema, gazino, kulüp, kahvehane, dans salonu gibi eğlence, lokanta, pastahane gibi beslenme yerleri ile basımevi, emlak bürosu, sendika veya dernek merkezi, dershane,marangozhane vb. açamazlar.

 

f) Toplu Yapı Temsilciler Kurulu oy birliğiyle müsaade etmedikçe, binanın ön, arka veya yan cephelerinde bağımsız bölümlerinin pencere, balkon veya teraslarına dışarıdan görünen veya dışarıya sarkan levha ve tabela asamazlar, balkon veya teraslara, binanın genel görüntü ve güzelliğini bozacak şekil veya renkte güneşlik koyamazlar, güvenlik önlemleri alamazlar balkonları pimapenle kapatarak  alan işgali ve görüntü kirliliği yapamazlar.Gömme balkon olarak bilinen balkonlar cam ile kapatılabilinir. Blok kat malikleri kurulu,temsilciler kurulu kararı olmadan,ortak kullanım alanlarında (depo ve sığınaklarda)değişiklikler yapamazlar.

 

g) Bağımsız bölümlerine girme zorunluluğunun bulunduğu hallerde gerekli izni vermekten kaçınamazlar.

 

h) Kat malikleri, bağımsız bölümlerinde bizzat oturmuyorlarsa, tebligat adreslerini, bu adresteki değişiklikleri ve bağımsız bölümlerinde kiracı olarak veya başka bir sıfatla oturanların ad, soyadı ve iş adreslerini derhal (en geç 15 gün içinde) Toplu Yapı Yönetim Kuruluna bildirirler. Tebligat adresini ve bundaki değişikliği bildirmeyen kat malikinin Yönetimde mevcut son adresine yapılan tebligat geçerli sayılır.

 

2.BÖLÜM

 

ORTAK YERLERE İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Madde 33- Kat malikleri, bağımsız bölümlerinin bulunduğu bloktaki ortak yerlerden ve tesislerden (kapıcı dairesi, bodrum, sığınak, merdiven, asansör, radyo ve televizyon antenleri vb.) yararlanmak hakkına sahiptirler.

 

Kat maliklerinin yukarıda belirtilen ortak yer ve tesislerden nasıl ve ne ölçüde yararlanacakları Toplu Yapı Temsilciler Kurulunca hakkaniyet kuralları da dikkate alınarak belirlenir ve gerektiğinde düzenlenir.

 

Kat malikleri, yapı adalarındaki ortak yer ve tesislerinden (otoparklardan, spor ve oyun alanlarından, çocuk bahçelerinden) Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun veya kurulun verdiği yetkiye dayanarak Toplu Yapı Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde yararlanırlar.

 

Kat Malikleri;

a) Bulundukları bloğun mimari durum ve güzelliğini korumak zorundadır.

 

b) Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun onayını almadıkça, bulundukları yapının ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, dış badana veya boya yapamazlar, balkonların veya parmaklıklarının rengini değiştiremezler depo ve sığınaklarda değişiklikler yapamazlar..

 

c) Blok yapıda veya toplu yapı kapsamındaki ortak yer ve tesislerden yararlanırken, tesislere zarar verecek veya diğer kat maliklerini rahatsız edecek davranışlarda bulunamazlar, bunlardan yararlanmaya yönelik olarak yetkili kurullarca belirlenmiş kural ve düzene aykırı davranamazlar.

 

d) Kat malikleri çöplerini Yönetim Kurulunun belirlediği saatlerde,görevlinin çöp toplama saatine uygun olarak,kapalı poşet torba içerisinde koku ve pisliğe meydan vermeyecek şekilde kapı önlerine bırakırlar.Rastgele saatlerde ve görevlinin çalışmadığı günlerde umuma açık alanlara çöp vb.şeyler bırakamazlar.

 

Bu Yönetim Planında ve KMK’nda kat maliklerinin yükümlülüklerine ilişkin olarak yer alan bütün hükümler, bağımsız bölümden kiracı olarak veya herhangi başka bir sebeple devamlı bir şekilde yararlananlara da aynen uygulanır.

 

Bu yükümlülüklere aykırı davrananlar kat malikleri ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.

 

V.KISIM

 

ORTAK GİDERLERE KATILMA

 

1.BÖLÜM

Genel Olarak Ortak Gider

Madde 34- Toplu Yapı Alanı sınırları içindeki konut ve merkez tesisleri bağımsız bölümleri sahipleri (kat malikleri) için “ortak giderlere katılma zorunluluğu” iki türlüdür.  Bunlardan “Toplu Yapı Yönetimi” bütçesiyle belirlenip tek rakam olarak ifade edilen yükümlülük mutlak zorunluluktur.

 

 

İkinci tür ortak gider, “Blok Yönetimi”nin bütçesiyle belirlenen yükümlülük ise, mutlak olmayıp, Blok Kat Malikleri Kurulunca bir bütçe kararlaştırıldığı taktirde zorunluluk olarak ortaya çıkar. Blok Kat Malikleri Kurulu, ihtiyaç duymayarak bütçe yapmayı gerekli görmez ise, doğal olarak, böyle bir ortak gidere katılma zorunluluğu doğmaz. Yukarıda açıklanan giderler, “aidat” ve/ veya “avans” biçiminde olabilir.

 

2.BÖLÜM

 

Blok Ortak Giderlerine Katılma

Madde 35- a) Kat Malikleri bulundukları blok yapıya ilişkin ortak yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün veya kamuya ait alanlarda  durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum veya ihtiyacı olmadığını ileri sürmek suretiyle “ortak gideri” ve “avans payını” ödemekten kaçınamazlar .

 

b) Ortak gider ve avans payının tamamını zamanında ödemeyen kat maliki, ödemede geciktiği günler için aylık %10 hesabıyla gecikme tazminatı ödemek zorundadır.

 

c) Ortak gider ve avans payını ödemede bir aydan (yıl içinde iki defa) fazla geciken kat maliki hakkında, Yönetici, bu Yönetim Planına, KMK’na ve genel hükümlere göre dava açmak ve icra takibi yapmakla yükümlüdür.

 

d) Ortak giderlerden bir gidere, kat maliklerinden veya ailesinden biri veya onun bağımsız bölümünden yararlanmakta, olan kişi (kiracı vs.) kusurlu hareketi ile sebep olmuşsa yapılan ödeme zarara sebep olandan ve kat malikinden alınır.

 

3.BÖLÜM

 

Toplu Yapı Ortak Giderlerine Katılma

Madde 36- a) Yönetim Planına ve Toplu Yapı Temsilciler Kurulu kararına göre belirlenmiş toplu yapı ortak tesis ve yerlerine ilişkin ortak giderler (sulama, elektrik, temizlik, bakım onarım,kamu alanlarına yönelik harcamalar muhasebe,avukatlık,kapıcılık ve güvenlik vb.ücretleri ) toplu yapıdaki bütün kat malikleri tarafından karşılanır.

 

b) Toplu yapı ortak giderlerinin bağımsız bölümlere bölüştürülmesinde 634 sayılı KMK’nun 20. maddesi hükümleri esas alınır.

 

c) Toplu yapı ortak gider ve/veya avans payının tamamını zamanında ödemeyen kat maliki, aylık % 5 hesabıyla gecikme tazminatı ödemek zorundadır.

 

d) Kat Malikleri, toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya bunların başka bir parselde veya kamuya ait alanlarda bulunduğunu veya bağımsız bölümünün veya kendisinin durumu dolayısıyla luzüm, ihtiyaç veya yararlanılmasına imkan olmadığını ileri sürmek suretiyle toplu yapı ortak gider payını ve/veya toplanacak avansı ödemekten kaçınamazlar.

 

e) Toplu yapı ortak yer ve tesislerine ve yeşil alanlara kusurlu hareketiyle kat maliklerinden veya ailesinden biri veya onun bağımsız bölümünden yararlanmakta olan kişi (örneğin kiracı veya misafiri) zarar verirse, bu zarardan zararı veren ve kat maliki birlikte ve müteselsilen sorumludur. Verilen zarar, gerektiğinde ortak giderlerden karşılanır ve sorumlulardan istenir.

 

f) Ortak gider ve avans payını ödemede yıl içinde iki defa geciken kat maliki hakkında, Toplu Yapı Yönetim Kurulu bu Yönetim Planına, KMK’na ve genel hükümlere göre dava açmak ve icra takibi yapmakla yükümlüdür.

 

VI.KISIM

 

HAKİMİN MÜDAHALESİNİN İSTENMESİ

 

Madde 37- 1) Blok Kat Malikleri Kurulu, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu ile bunların Yönetim Kurulu tarafından verilen kararı yasalara veya Yönetim Planı hükümlerine aykırı bulan kat maliki, Sulh Mahkemesine başvurarak kararın tamamen veya kısmen iptalini isteyebilir.

 

2) Kat maliklerinden birinin (veya onun katından kira sözleşmesine veya diğer bir sebebe dayanarak yararlanan kimsenin) KMK’nda veya bu Yönetim Planında öngörülen borç ve yükümlülüklerine uygun hareket etmemesinden zarar gören, rahatsız olan bir başka kat maliki, Sulh Mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini, rahatsız edici duruma son verilmesini isteyebilir.

 

Kat maliki, Toplu Yapı Yönetim Kuruluna başvurarak, davanın Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılmasını da isteyebilir.

 

3) Kat maliklerinden biri, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarına, onlar için “çekilmez hale gelecek” derecede aykırı davranırsa, kat maliklerinin 3/2 sinin yazılı istemiyle Toplu Yapı Yönetim Kurulu, KMK'nun 25. Maddesi hükümleri çerçevesinde, o kat malikinin bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilir.

 

Kat malikleri ortak gider avans payını zamanında ödemediği için iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibine sebep olmuşsa veya mahkemenin emrine rağmen, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemekte iki ay ısrar etmişse veya bağımsız bölümünü randevuevi veya kumarhane olarak kullanmış veya kullandırmışsa,sürekli komşularını hal ve hareketleriyle rahatsız etmişse yukarıda değinilen “çekilmezlik” hali meydana gelmiş sayılır.

 

VII.KISIM

 

ÖNCELİKLE SATIN ALMA HAKKNIN MEVCUT OLMAYIŞI

 

Madde 38- Toplu yapı kapsamındaki bir bağımsız bölümün, bir arsa payının satılması halinde, öteki kat malikleri öncelikle satın alma (kanuni şufa) hakkına sahip değildir.

 

 

VIII.KISIM

 

YENİLİK VE İLAVELER İLE GİDERLERİNE KATILMA

 

Madde 39- 1) Blok yapının ortak yer ve tesislerinin daha rahat kullanılır hale getirilmesine veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına (örneğin, ortak anten veya hidrofor yapılmasına vs.) ilişkin yenilik ve ilaveler, bloktaki kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla verecekleri karar üzerine yapılır. Bu yenilik ve ilaveler giderleri, faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre ödenir. Kat maliklerinin bu esaslar çerçevesinde ödeyecekleri miktar, Blok Kat Malikleri Kurulunca belirlenir. Bu hususlarda Toplu Yapı Yönetim Kurulunun aldığı ve bağlayıcı olmayan kararları da göz önünde bulundurulur.

 

2) Blok yapının ortak yer ve tesislerinde yapılması kararlaştırılan yenilik ve ilaveler çok masraflıysa veya yapının bütün kat malikleri tarafından kullanılması gereken yerlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir.

 

Bu gibi yenilik ve ilavelerin giderleri, onların yapılmasına karar vermiş olan kat maliklerince ödenir.

 

lX. KlSlM

 

TEMLİKİ TASARRUF VE ÖNEMLİ YÖNETİM İŞLERİ

 

1.BÖLÜM

 

Madde 40- 1 ) Blok yapının ve münhasıran  o bloğa tahsis edilmiş ortak yerlerin bir ayni hakla kayıtlanması veya blok yapının tamamen veya kısmen yıkılarak yeniden yapılması ile ilgili önemli yönetim işleri blok kat maliklerinin oybirliği ile verecekleri kararlarla yapılır. Kat malikleri, yukarıda öngörülen kararları alırken, Yönetim Planında ve “Toplu Yapı Yönetimi” kararlarında yer alan kural, yasak ve ilkelere uymak zorundadırlar.

 

2) Toplu Yapı ortak yer ve tesislerinin, bir ayni hakla kayıtlanması, ortak yapı ve tesisler ile ada arsasının mülkiyetinin başkasına devredilmesi gibi tasarrufu işlemlerin yapılması Toplu Yapı Alanındaki tüm kat maliklerinin beşte dördünün oyu ile verilmiş karara bağlıdır.

 

Toplu Yapı kapsamındaki ortak yer, yapı ve tesislerin yararlanma tarzının değiştirilmesi, ortak yapı ve tesislerin dış duvarlarının reklam amacıyla kiraya verilmesi gibi önemli yönetim işleri için Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun oybirliği ile karar vermesi gerekir.

 

2.BÖLÜM

 

Seçim Yöntemleri:

 

Madde :41 Bu yönetim planı uyarınca seçimlerde, planda öngörülenlerden başkaca konulacak ilke ve kurallar seçimi yapmakta bulunan kurullarca oy çokluğu ile kararlaştırılır.

 

 

Kamu Kurumlarına Ait Binalar

 

Madde 42- Mülkiyetinin tümü kamu kurum ve kuruluşlarına ait (konut dışı) yapılar ile bu yapıların üstünde bulunduğu imar adası, ait olduğu idare tarafından görevlendirilen kişiler tarafından yönetilir.

Bu kişiler, Toplu Yapı Temsilciler Kuruluna (her bir kamu kurumunu bir kişi temsil etmek üzere) katılmak zorundadırlar. Seçme ve seçilmek hakları vardır.

 

Madde 43 - Devir Teslim işlemlerinin tamamlanmasına kadar eski yönetimin görev ve yetkileri devam eder.

 

X. KISIM

 

GEÇİCİ HÜKÜMLER

 

 

 

Geçici Madde 1-  Toplu Yapı kapsamında bulunan taşınmazların ortak gider ve/veya avansları, satış sözleşmeleri gereğince adına tahsis yapılan konut alıcılarınca karşılanacağından, henüz adına tapu devri yapılmayan konut alıcılarının yükümlülüğündeki ortak gider ve/veya avansları öncelikle konut alıcılarından talep ve tahsil edilir.

 

Konut alıcıları aleyhine yapılan yasal takibin sonuçsuz kalması halinde, buna ilişkin belgelerin intikali suretiyle T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) talep edilir. Ancak, bağımsız bölüm tapularının konut alıcılara devredilmesiyle birlikte  TOKİ’nin yükümlülüğü sona erer.

 

YÖNETİM SEÇİM ŞEMASI

 

Blok  Yöneticileri (her blokta bir Yönetici) ........................................... 31 Kişi

Blok  Deneticileri (her blokta bir Denetici) ........................................... 31 Kişi

Kamu Sağlık Ocağı Temsilcisi  ………………………………………..   1 Kişi

Kamu Milli Eğitim Temsilcisi   ………………………………………..   1 Kişi

Ticaret Mekezi Temsilcisi          ………………………………………..   1 Kişi

 

Toplu Yapı Temsilciler Kurulu..............................................................  34  Kişi

 

Toplu Yapı Yönetim Kurulu............................................................5 asil 3 yedek 

Toplu Yapı Denetim Kurulu ...........................................................3 asil 2 yedek 

            

 

MAMAK TOPLU KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI  T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 40 madde, 1 geçici madde olarak Mayıs 2008 tarihinde Başkan  Erdoğan BAYRAKTAR tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulmuştur.

 

Yönetim Planının her sayfası mühürlüdür.